Souhlas s obchodními a platebními podmínkami a souhlas se zpracováním osobních údajů

SALSA HK

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pořadatelem: David Jonáš, Urxova 296, Hradec Králové 500 06, IČ: 68213247 (dále jen Salsa HK) a účastníky kurzů a tanečních lekcí (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“).

Právní vztahy mezi Salsa HK a klientem neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášení do kurzu

Přihláškou se rozumí rezervace místa v nabídce kurzů přes rezervační systém, dostupný na adrese www.salsahk.cz . Zaškrtnutím volby „Souhlasím s obchodními a platebními podmínkami“ a volby „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ a kliknutím na tlačítko „Odeslat“ účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Stejně tak se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, viz GDPR.

Přihláška do tanečního kurzu i rezervace soukromé lekce a pronájmu sálu jsou závazné. Salsa HK rezervuje účastníkovi místo na kurzu do začátku první lekce. Neuhradí-li účastník kurz do zahájení první lekce, může být jeho rezervace zrušena. Účastník za sebe na kurz nemůže poslat náhradníka.

Všichni účastníci kurzů Salsa HK berou na vědomí, že výběr veškerých osob, které se budou podílet na vytváření výuky provádí výhradně Salsa HK nebo osoba jí pověřená. Salsa HK si vymiňuje právo na změnu v rozvrhu výuky. V případě zásahu vyšší moci, nemoci nebo pracovních závazků lektorů se Salsa HK zavazuje zajistit dostatečnou adekvátní náhradu ve stejné profesionální kvalitě.

Provozní pravidla a jiná ustanovení:

Účastník bere na vědomí, že z důvodu ochrany jeho vlastní i ochrany ostatních účastníků kurzu, lektorů a dalších osob přítomných v prostorách tanečního studia platí pro účast na taneční lekci a pro samotnou přítomnost v tanečním studiu následující pravidla:

– účast na taneční lekci pouze ve vhodné a čisté taneční obuvi

– zákaz vstupu osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek

– veškeré prostory tanečního studia jsou nekuřácké (platí i pro elektronické cigarety)

– účast na taneční lekci pouze v dobrém zdravotním stavu umožňujícím tuto pohybovou aktivitu

– výslovný zákaz vstupu do tanečního studia osobám s příznaky akutních zdravotních potíží odpovídajícím virovému infekčnímu onemocnění či projevům zánětu horních cest dýchacích

– povinnost dodržovat instrukce zástupce Salsa HK a veškerá provozní pravidla zveřejněné v prostorách tanečního studia.

V případě porušení některého z výše uvedených pravidel může být klient z taneční lekce i z prostor tanečního studia vykázán, popřípadě mu může být zakázán vstup do tanečního studia. Klient v tomto případě nemá nárok na žádnou kompenzaci za taneční lekci, na kterou nebyl vpuštěn nebo ze které byl vykázán, popřípadě za jiné služby Salsa HK, které nemohl z tohoto důvodu čerpat.

Medializace kurzu

Účastníci kurzů svou přihláškou stvrzují a souhlasí s tím, aby Salsa HK nebo osoba jí pověřená pořizovala na lekcích a akcích tanečního studia audiovizuální záznamy – především fotografie a video. Účastníci budou o této skutečnosti na místě vždy informováni a budou mít možnost odmítnout pořízení těchto fotografií nebo videí své osoby a jejich použití Salsa HK pro marketingové účely (zejména vystavení na webových stránkách tanečního studia, na sociálních sítích nebo na jiných propagačních materiálech tanečního studia). Za pořizování a užívání takových

fotografií a videí nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se uděluje na neomezenou dobu a na území celého světa.

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Zpracování osobních údajů zákazníka“, který je dostupný na webových stránkách www.salsahk.cz.

Platební podmínky

Cenu tanečního kurzu, soukromé taneční lekce a pronájmu sálu je třeba uhradit do 5 dnů ode dne provedení přihlášky přes rezervační systém na www.salsahk.cz, nejpozději však před první lekcí. Platbu je možno provést pouze bankovním převodem. Salsa HK vystaví potvrzení o platbě.

Pokud nebude úhrada ceny tanečního kurzy, soukromé taneční lekce nebo pronájmu sálu v daném termínu provedena, Salsa HK má právo od smlouvy odstoupit, přihlášku /rezervaci klienta zrušit a nabídnout rezervované místo v tanečním kurzu či soukromou taneční lekci jinému zájemci nebo pronajmout sál v rezervovaném termínu jinému zájemci.

Platby převodem a vystavení faktury

Při registraci je automaticky vygenerována nejprve zálohová faktura. Po jejím uhrazení je následně zaslána faktura/daňový doklad. Oba doklady přijdou emailem. Proto prosím věnujte pozornost vyplnění fakturačních údajů a správnosti emailového kontaktu! Takto vygenerovanou fakturu již není možné opravit.

V případě právnických osob je nutné požádat o vystavení faktury předem na emailu info@salsahk.cz.

Vrácení kurzovného

Klient bere na vědomí, že po zakoupení tanečního kurzu, soukromé taneční lekce nebo pronájmu sálu, již není možno se z tanečního kurzu nebo soukromé taneční lekce odhlásit ani zrušit pronájem sálu a požadovat vrácení zaplacené ceny nebo její části. Pokud nebude moci klient zakoupené služby využít z mimořádných důvodů, které nemohl předvídat (vážné zdravotní důvody apod.), může v této věci podat písemnou žádost (poštou nebo emailem), kterou Salsa HK vždy individuálně posoudí.

Docházka do kurzu je zájmem klienta. Neúčast na lekci nezakládá žádný nárok na kompenzaci ze strany Salsa HK. Změna termínu, času a místa konání tanečního kurzu ze strany Salsa HK je ve výjimečně nutných případech vyhrazena a není důvodem k předčasnému ukončení kurzu s nárokem na vrácení ceny tanečního kurzu. Kurzovné zřizovatel kurzů vrací pouze v případě neuskutečnění kurzu popřípadě jeho zrušení. V případě zrušení kurzu v jeho průběhu se vrací poměrová částka neproběhlých lekcí.

Úrazy a nemoci

V případě vážného úrazu či dlouhodobé vážné nemoci je možné požádat o dokončení kurzu po uzdravení. Za vážnou nemoc se nepovažují běžné nemoci. Pro žádost o odložení kurzu požádejte na emailu info@salsahk.cz

Tyto obchodní a platební podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024. Salsa HK si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Každá nová verze VOP je dostupná na webových stránkách www.salsahk.cz a je označena datem účinnosti